Monday, January 17, 2011

Anders Wirgren's Review of New Frontiers!

Again, I can only roughly translate this via google (as suggested to me).  But, I think it is a decent review...


System som har öppningsbudet 2c som enda krav kan få problem att visa alla starka händer, det är ingen nyhet.  Därför är det inte så dumt att göra, som Mats Nilsland föreslog för tjugo år sedan i systemet Super Standard och använda både 2c och 22 för att visa starka öppningshänder.  Mats idé var, att 22 lovade minst fyra spader, medan 2c tog hand om övriga händer. Samma idé kläckte Ken Rexford för några år sedan och det är hans lösning som presenteras i den här e-boken. I förordet nämner han att kan känner till att idén inte är ny, men att hans lösningar av den fortsatta budgivningen ofta än enklare än Mats.

Mycket av det Rexford skriver är intressant och han ger många exempel på metoderna i aktion. Han har också med många givar från verkliga livet, där ett par fick problem att hamna rätt efter 2c, enda krav, men där det hade blivit mycket enklare med hans metoder.

Att jag själv, sedan länge använder idén med både 2c och 22 som starka öppningsbud, gör att jag gärna rekommenderar boken till alla systemintresserade.

3 comments:

Kenneth Rexford, Esq. said...

The Google Translation, FWIW:

Systems that have the opening bid 2c as the only requirement might struggle to show any strong hands, it is not news. Therefore, it is not so stupid to do, like Mats Nilsland suggested twenty years ago in Super System Standard, and use both 2c and 2d to show strong opening hand. Mats idea was that the 2d promised at least four spades, while 2c would take care of other hands. The same idea hatched Ken Rexford few years ago and it is his solution presented in this e-book. In the preface he mentions that may feel that the idea is not new, but that his solutions to the ongoing bidding frequently than simpler than Mats.

Much of the Rexford writes is interesting and he gives many examples of the methods in action. He has also with many donors from real life, where a couple had problems to come right after 2c, the only requirement, but where it had become much easier with his methods.

That I myself, have long used the idea of both 2c and 2d as strong opening bid, makes me happy to recommend the book to all interested systems.

Christian said...

And here's a translation by me:

Systems where 2C is the only forcing opening bid can have problems showing all different strong hands; that's old news. That's why it's not a bad idea to let both 2C and 2D show strong opening hands, which Mats Nilsland proposed 20 years ago in his system Super Standard. Mats' idea was that 2D promised at least four spades, while 2C covered the rest. Ken Rexford came up with the same idea a few years ago and it is his version that is presented in this e-book. In the preface he mentions that it's not a new idea, but that his continuations often are easier than Mats'.
Much of what Rexford writes is interesting and he gives a lot of examples of the methods in action. He also gives many examples from real life where some had problems reaching the best contract after using 2C as the only forcing opening bid, and where it had been much easier with his methods.
That I myself, since long time, use both 2C and 2D as strong opening bids, makes me happy to recommend this book to all system interested players.

Kenneth Rexford, Esq. said...

Thanks, Christian!